Miljötillstånd

För verksamhet som medför risk för förorening av miljön behövs det tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndspliktig verksamhet är t.ex. djurstallar, fiskodling, energiproduktion, utomhus belägen skjutbana och industriell verksamhet.

Miljötillståndsansökningarna behandlas av kommunens miljöskyddsmyndighet eller regionförvaltningsverket.

Tillståndsprocessen i kommunen tar minst tre månader och där ingår bl.a. en två månaders kungörelsetid. Verksamheten får inte påbörjas före tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Därmed lönar det sig att lämna in ansökan i god tid före verksamheten ska inledas.

Mera information om miljötillstånd samt ansökningsblanketter och anvisningar finns på www.miljo.fi