Marktäktstillstånd

Ansökan om marktäktstillstånd ska alltid göras när man har tänkt ta marksubstanser till försäljning.

Marktäktslagen tillämpas på tagande av sten, grus, sand, lera och mull för bortforsling eller för lagring och förädling på platsen, om det inte är frågan om:

  • täktverksamhet som baserar sig på gruvlagen (621/2011)
  • tagande och nyttjande av substanser som lösgjorts i samband med byggnader, då åtgärden grundar sig på ett tillstånd av en myndighet eller en plan som godkänts av en myndighet
  • sådant tagande av substanser på vattenområde för vilket enligt vattenlagen (587/2011) krävs tillstånd av regionförvaltningsverket

Marktäktstillstånd krävs inte då man tar marksubstanser för eget sedvanligt bruk till husbehov. Användningen av marksubstanser från en täkt till husbehov ska hänföra sig till t.ex. byggande och underhåll av vägförbindelse inom jord- och skogsbruk.

OBS! En anmälan till miljövårdsmyndigheten krävs för täkter för husbehov, ifall man tänker ta mera än 500 fast-m³ material för husbehov. De övervakas likadant som täkter med tillstånd.

Grundvattendamm som bildats vid marktäktsverksamhet

Ansökan

Ansökningsblanketten ska ifyllas i ett exemplar med följande bilagor:

  • Utredning om ägande- eller besittningsrätt (1 ex): kopia av t.ex. köpebrev el dyl. Behövs om inte sökande har lagfart på ifrågavarande område. Om tillstånd ansöks för ett område som ägs av någon annan, ska det bifogas ett skriftligt medgivande av områdets ägare.
  • Täktplan (3 ex): Till täktplanen hör en beskrivning av den planerade marktäkten samt ritningar över nuläget och efter att täktverksamheten avslutats. Täktplanen innehåller bl.a. följande: täktområdets läge (by, lägenhet, grannar) och markägoförhållanden, undersökningar som gjorts på området och utredning om substansernas mängd och art, naturförhållanden, områdets planläggningssituation, täktarrangemangen (grävnings- och sprängningsområdet, tagningsriktning, skyddsområden, upplagringsområden, trädbestånd som bevaras, mm), maskinarrangemang, områden för upplagring och tankning av bränsle, avfallshantering under verksamheten, grundvattenförhållanden, grundvattenklass och skyddsområden, vattentäkter i närheten, grundvattenytans nivå och strömningsriktningar, trafikarrangemang, åtgärder för begränsning av miljöolägenheter (utsläpp, damm, buller), eftervårdsåtgärder. Mera information om innehållet i täktplanen hittas i Miljöministeriets publikation 2021:13, Marktäktsverksamhet.
  • Plan för hantering av utvinningsavfall (1 ex). Utvinningsavfall är yt- och lösjord, stubbar, stenar, sidoberg, m.m. Utvinningsavfallet rekommenderas att användas vid eftervården av täktområdet.
  • Utredning om vägförbindelser och vägrätter

Ansökningsblanketten hittas på www.miljo.fi.
Blanketten om plan för utvinningsavfall hittar på www.miljo.fi

Tillståndsprocessen

När ansökan lämnats in, begärs nödvändiga utlåtanden från olika myndigheter. Rågrannarna till marktäkten hörs, och de har möjlighet att komma in med anmärkningar. Dessutom gör miljöinspektören tillsammans med sökande och eventuellt andra myndigheter en gemensam inspektion till platsen före tillståndsbeslutet tas.
Tillståndet beviljas av byggnads- och miljönämnden. Behandlingstiden är alltid minst 3 månader, eftersom både ansökan samt beslutet har en kungörelsetid på 30 dagar vardera. Behandlingstiden beror också på hur fort andra myndigheter har möjlighet att ge sitt utlåtande.

Avgifter

För markätktstillståndet uppbärs en avgift enligt ikraftvarande marktäktstaxa för Vörå kommun. Avgiften räknas ut enligt substansmängder, områdets storlek etc. Dessutom ska en säkerhet, som uträknas enligt samma taxa, inbetalas på ett pantsatt konto före verksamheten påbörjas. Säkerheten är till för att garantera att det finns pengar att ta till ifall det på området t.ex. skulle ske en olycka, som kräver sanering eller återställande. Säkerheten återgår till tillståndsinnehavaren när verksamheten upphör och det gjorts en slutsyn till området.

En årlig granskningsavgift av tillståndet är den sökande skyldig att betala på basen av § 23 i markätktslagen.

Sökande av ändring

Ändring i ett tillståndsbeslut får sökas av den som beslutet avser, vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (sakägare) samt av kommunmedlemmarna. Ändring söks hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden är 30 dygn.

Anmälningsskyldighet

Innehavaren av ett markätktstillstånd ska årligen meddela tillståndsmyndigheten mängden och arten av substans som tagits. (Gäller också täkter för husbehov där man tar mera än 500 fast-m³ material).

 

Se även:
Lagstiftning marktäktslagen (555/1981) www.finlex.fi
Anmälan om uttaget material och om täkt för husbehov: www.miljo.fi

Krosstäkt