Kor som betar

Anmälan om fjärrlagring av gödsel i stack

Varje djurstall ska sköta om sin gödselhantering sakenligt. För gödselförvaringen ska det i regel finnas en tät gödselstad, om mängden gödsel/år överstiger 20m³. I gödselstaden bör rymmas hela årets gödselproduktion minus den mängd gödsel som under betessäsongen blir på betesmark.

Om djurstallet tänker av arbetstekniska eller hygieniska skäl lagra gödsel på åker i gödselhög, ska en skriftlig anmälan till miljövårdsmyndigheten göras. Detta för att kunna kontrollera, att det inte sker några märkbara utsläpp i vattendrag.

 

Blankett