Naturminnesmärken

Naturminnesmärken är fredade naturobjekt och kan t.ex. vara en källa, ett speciellt träd, en träddunge, ett flyttblock, en varggrop, sällsynta växter på ett visst område m.m.

Naturvårdslagen (1096/1996):

§ 23 Naturminnesmärken:
Ett träd, en dunge, ett flyttblock eller motsvarande naturformation som på grund av sin skönhet, sällsynthet, betydelse i landskapet, sitt vetenskapliga värde eller av annan motsvarande anledning kräver särskilt skydd kan fridlysas som naturminnesmärke.

Enligt naturvårdslagens 26 § beslutar kommunen på ansökan av områdets ägare eller med hans samtycke enligt 23 § om fridlysning av ett naturminnesmärke på privatägd mark.

I Vörå kommun är det byggnads- och miljönämnden som har hand om fredningsbeslut, eller upphävandet av dem.

Anvisning för ansökan om fredning av naturminnesmärke

En ansökan om fredning av naturminnesmärke kan göras med en fritt formulerad ansökan, eller med forstyrelsens blankett, den hittar du här.

I ansökan bör framkomma följande:

 • Beskrivning av objektet/objekten (t.ex. antal träd, höjd, tjocklek, bilder) samt var den/de finns (om möjligt lägenhetsnummer, adress, eller en karta där objektet/objekten är inprickade)
 • Motivering till fredningen
 • Uppgifter om ägaren/ägarna till lägenheten, samt skriftligt samtycke (ifall sökande är annan än ägaren)
 • Om objektet finns nära en rå eller en väg, ska rågrannens eller väglagets godkännande/åsikt bifogas

Sökandes kontaktuppgifter

Anvisning för ansökan om hävning av ett naturminnesmärke

Om det inte längre finns grunder för fridlysningen eller om fridlysningen hindrar genomförandet av ett betydande projekt eller en plan som är av allmänt intresse, kan man ansöka om hävning av fridlysningen antingen på ansökan av markägaren eller på framställning av NTM-centralen.
Objektet kan hävas antingen helt eller delvis.
Ansökan om hävning kan göras som fritt formuerad, där samma saker framkommer som vid fredning (se lista ovan), eller med forstyrelsens blankett, den hittar du här.

Objektet kan hävas antingen helt eller delvis.
På annans mark än statens, fattas beslutet om hävning av ett naturminnesmärke av kommunen. NTM-centralens utlåtande ska alltid inhämtas gällande ansökan om hävning. Om ärendet har anhängiggjorts på framställning av NTM-centralen, ska områdets ägare ges tillfälle att bli hörd.
Om förstörelsen av ett objekt anses ha brutit mot förbudet att rubba eller förstöra ett fredat objekt, görs en begäran om utredning till polisen.

Exempel på fredade naturminnesmärken i Vörå kommun:
 • flyttblock, "Tuckur storsten", Tuckur by
 • gammal tall, Keskis, i närheten av gamla sandtag
 • gammal tall, Kimo, vid Härmä Food
 • gammal tall, Kimo, längs Kuckusvägen
 • gammal tall, "Tegengrens tall" i Lågpelt
 • 2 gamla cembratallar vid Kulturhuset i Vörå, Vöråvägen 36

 
Mer information hittas på forstyrelsens hemsida.
Se även naturvårdslag (1096/1996) på www.finlex.fi

ryssberget

Ryssberget, Västerö

Till Natura 2000-nätverket hör områden som t.ex. å- och älvvattendrag, myrar och områden som från tidigare hör till något av de nationella naturskyddsprogrammen. Del flesta områden är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv (SCI) och en del enligt fågeldirektivet (SPA).

I Vörå kommun finns följande områden som tillhör Natura 2000-nätverket:

 • Norrskogens myrar FI0800022, totalt 95 ha, (Vörå), SCI
 • Vassorfjärden FI0800056 totalt 1537 ha (Vörå, Korsholm), SCI, SPA
 • Gamla kastet FI0800093, totalt 39 ha (Vörå), SCI
 • Kvarkens skärgård FI0800130, totalt 128 162 ha (Korsholm, Korsnäs, Malax, Nykarleby, Vasa, Vörå), SCI, SPA
 • Paljakanneva-Åkantmossen FI0800025, totalt 1218 ha (Kauhava, Nykarleby, Vörå), SCI
 • Norrmossen FI0800023, totalt 129 ha (Vörå), SCI
 • Viitaneva-Storholmanneva FI0800024, totalt 347 ha (Kauhava, Vörå), SCI
 • Kalapää träsk FI0800066, totalt 102 ha (Vörå), SPA
 • Lågpelt FI0800086, totalt 21 ha (Vörå), SCI
 • Kalomskogen FI0800107, totalt 66 ha (Vörå), SCI
 • Nörrträsk skog FI0800152, totalt 20,9 ha (Vörå), SCI

Mera information kommunvis om områden (på finska) som hör till Natura 2000-nätverket: www.miljo.fi

InfotavlaKummelskar

Infotavla om vandringsleden på Kummelskär, Mickelsörarna

Delar av Vörå kommuns skärgård hör till Kvarkens världsarv. Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på UNESCO:s världsarvslista.  

Gemensamma webbportalen om Höga Kusten och Kvarkens skärgård: highcoastkvarken.org

Mera ingående information om Kvarken, sevärdheter och besöksmål hittar du här: www.kvarken.fi