Avfallshantering

Den kommunala miljövårdsmyndigheten övervakar att avfallslagen och avfallshanteringsbestämmelserna efterföljs. Att sortera och på ett korrekt sätt hantera avfall är viktigt för att bevara den miljö vi lever i.

Vasaregionens avfallsnämnd

Vasaregionens avfallsnämnd har påbörjat sin verksamhet 2014, och har som uppgift att sköta kommunernas lagstadgade myndighetsuppgifter för ordnande av avfallshanteringen, samt andra utvecklings- och uppföljningsuppgifter inom avfallshanteringen. Bland annat är avfallsnämnden organet som beslutar om avfallshanteringsföreskrifterna samt avgifterna för avfallshantering.

Förlängda tömningsintervall för avfallskärl, anmälan om gemensamt avfallskärl samt anmälan om kompost (befrielse från kommande obligatoriska bioavfallsinsamlingen) riktas till avfallsnämnden. På deras webbsida hittar du blanketter och mera information www.avfall.fi

Avfallsnämndens föredragningslistor och protokoll hittar du på Vasa stads webbsida tweb.vaasa.fi


Enligt avfallslagen kan ingen längre bli befriad från ordnad avfallstransport. Avfallskärlen bör tömmas i enlighet med kommunens avfallshanteringsbestämmelser. 

Avfallsbolaget Ab Stormossen Oy

Avfallshanteringen i Vörå kommun sköts av Stormossen.

Avfallsbolaget har 32 ekopunkter dit metall, glas papper och batterier kan föras. Dessutom finns bemannade återvinningsstationer på flera ställen i kommunen, som är öppna vissa tider. Deras placering och öppethållningstider samt uppgifter om sortering och avgifter fås från Stormossens hemsida.

Avfallshantering i samband med evenemang för allmänheten

Arrangören ska se till att avfallshanteringen under evenemanget är ordnat med ett tillräckligt antal för ändamålet avsedda avfallskärl. För evenemang som räcker över ett dygn ska det utarbetas en plan över avfallshanteringen till kommunens miljötillsynsmyndighet och Ab Stormossen Oy.