Ett barnvänligt Vörå

Sedan 2023 är Vörå kommun med i UNICEF:s modell för en barnvänlig kommun. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter och handlar om att främja barns välmående och förverkliga barnets rättigheter i kommunen.

I praktiken handlar detta om att vi behandlar barn jämlikt som kommuninvånare, att alla barn har lika möjligheter att delta och att vi tar vara på den kunskap barn har om sin vardag när vi fattar beslut i kommunen. Vi vill vara en barnvänlig kommun och det är viktigt för oss att ta hand om nuet och framtiden på bästa sätt.

I en barnvänlig kommun

  • känner varje barn att han eller hon är värdefull
  • får varje barn leva i trygghet
  • får varje barn utöva hobbyer
  • har varje barn kompisar och en trygg vuxen
  • får varje barn sin röst hörd
  • beaktas varje barn i beslutsfattandet

(www.lapsiystavallinenkunta.fi)

 

Varje barn har bland annat rätt till jämställdhet, trygghet, hälsa och utbildning. Barnets rättigheter gäller varje barn under 18 år.

 

FN-konventionen om barnets rättigheter fastställer barnets rättigheter enligt fyra principer:

  • Barn får inte diskrimineras.
  • Barnets bästa måste beaktas.
  • Barn har rätt till liv och utveckling.
  • Barnets åsikt ska respekteras.

 

Konventionen om barnets rättigheter godkändes i FN:s generalförsamling år 1989. I Finland kom barnkonventionen i kraft genom lag år 1991. Hela 196 länder har ratificerat avtalet, dvs. förbundit sig att ändra sina lagar och sin verksamhet så att de följer konventionen.

www.unicef.fi/vart-arbete/barnets-rattigheter/barnkonventionen

 

Vi vill vara en barnvänlig kommun - en inspirerande och trygg plats där man får växa upp i trygghet och där ens röst hörs. I Vörå vill vi att barn ska känna sig älskade och respekterade. Vi skapar en plats där lek, lärande och gemenskap är viktigt. Genom samarbete mellan invånare, skolor och andra, främjar vi barns unika talanger och kreativitet.

Målet är att ge varje barn en bra grund för att bli självständiga och ansvarstagande individer. I Vörå värderar vi respekt och samhörighet mellan generationer och människor.

Under 2023 har vi gjort en kartläggning av vårt nuläge, vilket betyder att vi gått igenom hur vi just nu arbetar med och för barnvänlighet. Vi har också frågat kommunens barn vad de tycker är barnvänligt och vad de tycker kunde bli ännu bättre.

Kommunens barn berättade bland annat att de tycker att Vörå är en trygg plats att växa upp på med fin natur och många fritidsaktiviteter. Biblioteket och trygga vuxna är viktiga och de önskar att vi satsar mer på just trygga vuxna, lekparker och ställen att samlas på som finns till för barnen. Dessutom borde vi sluta skräpa ner och ta bättre hand om varandra.

För tillfället arbetar vi på att skapa vår verksamhetsplan som innehåller våra målsättningar och åtgärder. Verksamhetsplanen berättar för oss hur vi ska arbeta för att bli mer barnvänliga. Vi har haft en första genomgång av vår verksamhetsplan tillsammans med UNICEF i mars 2024 och vi håller som bäst på med att uppdatera den så att vi får den godkänd. Efter att UNICEF godkänt vår verksamhetsplan ska den godkännas av kommunstyrelsen.

Genom att arbeta enligt vår verksamhetsplan siktar vi på att få barnvänligt kommun erkännande från UNICEF 2026.

Arbetet med barnvänlig kommun modellen har en koordinationsgrupp där representanter från kommunens alla sektorer, ungdomsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning finns med.

 

Koordinationsgrupp 2024

Anna Bertils, kommunstyrelsens ordförande (koordinationsgruppens ordf.)

Mats Dahlin, planläggningsingenjör

Helena Emaus, bildningsdirektör

Simone Envall, chef för småbarnspedagogiken

Joel Hahn, repr. från ungdomsrådet

Hannah Helsing, repr. från ungdomsrådet

Nicole Kolehmainen, ungdomsledare

Carolina Lassus, pedagogisk planerare

Leena Nikkari-Östman, repr. för nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

Heidi Nyman, välfärdsdirektör (koordinator och sekreterare)

Carina Nyqvist, kanslichef

Kristine Paulin, representant från rådet för personer med funktionsnedsättning

Elisabeth Redlig, hälsovårdare Österbottens välfärdsområde

Åsa Sjöberg, daghemsföreståndare

Alf Wiklund, fritidssekreterare

Jan Östman, teknisk direktör